Prohlášení o zpracování osobních údajů

Prohlášení o zpracování osobních údajů

Základní pojmy

 • mezi obecné osobní údaje patří jméno, příjmení, pohlaví, věk, datum narození, občanství, e-mailová adresa, telefonní číslo, stav, adresa bydliště, adresa pracoviště, IP adresa, fotografie, rodné číslo, jiný identifikátor vydaný státem, síťový identifikátor
 • mezi zvláštní kategorie osobních údajů patří etnický původ, rasový původ, zdravotní stav, náboženské vyznání, tresty a odsouzení, sexuální orientace, politické názory, členství v odborových organizacích, osobní údaje dětí, genetické informace, biometrické informace, ekonomická identita
 • správce je osoba, která určuje účel a způsob zpracování osobních údajů. Má zejména povinnosti zajistit, že zpracování bude odpovídat nařízení GDPR, povinnost zavést vhodná organizační a technická opatření k zabezpečení osobních údajů. Musí zajistit takové zpracovatele osobních údajů, kteří budou plnit zpracování dle GDPR. 
 • zpracovatel je osoba, která zpracovává osobní údaje pro (jménem) správce. Mezi správcem a zpracovatelem by měl existovat smluvní vztah, který upraví otázku předmětu zpracování, práva a povinnosti správce a zpracovatele, účel a dobu trvání zpracování a jaké typy a kategorie osobních údajů budou zpracovávány.
 • pověřenec pro ochranu osobních údajů je osoba / funkce, kterou musí povinně zřídit - orgány veřejné moci, ten kdo provádí rozsáhlé systematické monitorování fyzických osob, nebo ten kdo zpracovává zvláštní kategorii osobních údajů. Mezi jeho úkoly patří kontrola souladu s nařízením GDPR, dohled nad ochranou dat, školení pracovníků ve zpracování dat, spolupráce s dozorovým úřadem, provádění vnitřní kontroly. 

Správce osobních údajů

 • Správcem osobních údajů je Jaroslav Bažant, se sídlem Tyršova 1157/52, 419 01 Duchcov.
 • Zpracovatelem osobních údajů je Jaroslav Bažant, se sídlem Tyršova 1157/52, 419 01 Duchcov.

Udělení souhlasu

Zaškrtnutím políčka před odesláním poptávky ve smyslu ust. § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále též jako „zákon o ochraně osobních údajů“), a v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabude účinnosti dne 25. 5. 2018, souhlasíte se shromažďováním, uchováním a zpracováním vašich osobních údajů vámo poskytnutých správci.

Zpracovávané údaje

 • Jméno a příjmení,
 • obchodní firma,
 • doručovací adresa,
 • e-mailová adresa,
 • telefonní číslo.

Účel zpracovávání a uchovávání údajů

 • Poskytnuté údaje jsou použity pouze k vyhotovení nezávazné nabídky a její cenové kalkulace.
 • Správce bude uchovávat osobní údaje po dobu nezbytně nutnou. Maximálně však po dobu jednoho kalendářního roku.
 • Osobní údaje budou zpracovány a uchovávány strojově (automatizovaně) prostřednictvím počítačů a počítačových programů.

Práva subjektu údajů, informace a přístup k osobním údajům

Jako subjekt údajů máte právo na přístup ke svým osobním údajům, máte právo zažádat o jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování. Máte právo požadovat informaci, jaké osobní údaje jsou zpracovávány a máte právo požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů.

Dále máte právo vznést námitku proti zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů (tj. právo získat osobní údaje, které se vás týkají, a které jste poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, blíže viz. čl. 20 GDPR).

Máte právo souhlas kdykoli odvolat, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním, pokud je zpracování založeno na čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR. To znamená, že takové právo nemáte zejména tehdy, pokud je zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje (zejména povinnosti vztahující se k LVTČ).

Jako subjekt údajů jste byl informován o tom, že souhlas s poskytnutím údajů můžete odvolat odesláním e-mailu na adresu info [at] plasticport [dot] cz.

Jako subjekt údajů máte právo požádat o informaci o zpracování svých osobních údajů, přičemž tuto informaci je správce povinen bez zbytečného odkladu předat. Obsah informace je dán ustanovením § 12 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Jako subjekt údajů máte v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů právo obrátit se na správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 • Správce prohlašuje, že při zpracování nedochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, uvedenému v čl. 22 odst. 1 a 4 GDPR.
 • Správce prohlašuje, že osobní údaje nejsou zpracovávány pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely.
 • Správce prohlašuje, že bude osobní údaje zpracovávat strojově (automatizovaně) prostřednictvím počítačů a počítačových programů.

Závěrečná ustanovení

Jako subjekt údajů prohlašujete:

 • že jste si vědom(a) svých práv podle ust. § 12 a § 21 zákona o ochraně osobních údajů a svých práv podle GDRP.
 • že všechny poskytnuté údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

Správce prohlašuje:

 • že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu a zpracovávat je bude pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny.

Tento souhlas je svobodný a vědomý projev vůle subjektu údajů, jehož obsahem je svolení subjektu údajů se zpracováním osobních údajů.